REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO curasana.pl

§1

Postanowienia ogólne


1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep curasana.pl, zwany w dalszej części "Sklepem", reguluje poniższy dokument zwany w dalszej części "Regulaminem".
2. Sklep prowadzony jest przez Jarosława Kordys, prowadzącego działalność pod firmą „Jarosław Kordys CURASANA”, ul. Składowa 7b/1 , 08-110 Siedlce, NIP: 821-223-17-77, Regon: , adres email: sklep@curasana.pl
3. Sklep internetowy curasana.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.curasana.pl umożliwia dokonywanie zakupów udostępnionych towarów za pośrednictwem Internetu.
4.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

5. Dokonując zakupu Klient potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
6. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
7. Towary dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
8. Przesyłki za pobraniem wysyłane na adres naszej firmy nie będą odbierane.
9. Klient dokonując rejestracji konta na stronie sklepu wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o promocjach i ofertach rabatowych.


§2
Zamówienie


1. Zamówienia towaru można dokonać w następujący sposób:
a) za pośrednictwem funkcji „koszyk”, po uprzednim zarejestrowaniu się  na stronie internetowej Sklepu
b) za pośrednictwem poczty e-mail sklep@icurasana.pl dostępnej na stronie internetowej Sklepu
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia wiadomością e-mail. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje dotyczące towaru, zawarte na stronie internetowej Sklepu, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.


§3
Płatności


1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. Termin zapłaty za zamówienie mija po upływie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia zamówienia. Po upływie w/w terminu zamówienie zostanie anulowane lub odrzucone.


§4
Wysyłka towaru


1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
5. W chwili odbioru towaru zalecamy Klientowi sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej dostarczającym przesyłkę oraz skontaktować się ze sklepem pod numerem telefonu +48 504-944-854. Zgodnie z przepisami Klient ma prawo otworzyć paczkę w celu sprawdzenia zgodności zamówienia oraz braku uszkodzenia towaru. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę oraz spisania odpowiedniego protokołu szkody lub niezgodności. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności do zakupionego towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem.


§5
Reklamacje


1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany wyrób najtańszą, rejestrowaną przesyłką wraz z opisem niezgodności na adres: CURASANA Jarosław Kordys, ul. Składowa 7b/1, 08-110 Siedlce.
2. Klient jest zobowiązany do użytkowania towaru zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu doręczenia reklamowanego towaru wraz z opisem niezgodności.
4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego wyrobu bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarze, w szczególności kolorów, nie mogą być podstawą reklamacji.


§6
Zwroty


1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.)Klient, będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży w terminie czternastu dni od daty zawarcia umowy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail Sklepu tj. sklep@curasana.pl bądź pisemnie na adres CURASANA Jarosław Kordys, ul. Składowa 7b/1, 08-110 Siedlce.
2. Równocześnie ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionego towaru na adres Sklepu w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę równą wartości zakupionego towaru.
4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego towaru.
5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę na numer konta rachunku bankowego wskazanego przez Klienta w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Towar winien zostać zwrócony do Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar winien być czysty, bez śladów użytkowania oraz z przyczepionymi metkami, a ponadto zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Towar winien zostać zwrócony w opakowaniu w jakim został dostarczony Klientowi przez Sklep wraz z dowodem zakupu.
7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, w przypadku zakupu nagrań i innych treści cyfrowych, nie zapisanych na nośniku materialnym.


§7
Ochrona prywatności


1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych.


§8
Własność intelektualna


1. Strona Serwisu oraz poszczególne pod strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych materiałów w ust. 1 pkt.2  Serwisu wymaga zgody Operatora. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć artykułów i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela Sklepu.


§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.
5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
Nagrania muzyczne w ofercie sklepu curasana.pl mogą wywierać wpływ na pracę świadomości. Nie powinny ich słuchać osoby chorujące na epilepsję, psychozy, depresje i inne zaburzania psychiczne oraz dzieci. Osoby niepełnoletnie mogą kupować i używać nagrań muzycznych tylko za zgodą dorosłych opiekunów. Autorzy oraz sklep curasana.pl nie ponoszą odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania powyższych ograniczeń.